!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkeringar

Allmän information

För närvarande pågår ett större renoveringsprojekt av föreningens samtliga parkeringsplatser, slutresultatet kommer bl.a. innebära moderniserade parkeringsytor med fina grönområden/buskar som passar in i föreningens miljö. Dessutom kommer antalet p-platser att utökas från ca. 350 till totalt 414st där dedikerade platser för rörelsehindrade ingår.

 

Arkitekterna och entreprenören som föreningen har anlitat har fått i uppdrag att följa dagens standarder och miljökrav vilket bl.a. kommer att resultera i normaliserade parkeringsrutor som följer dagens standardmått, fina planteringar som passar in i föreningens miljö och som är gjorda för att ta hand om och filtrera dagvattnet samt återfylla grundvattennivån. Ev. överflödigt vatten kommer ledas ner i kommunens dagvattenhantering.

Det kommer monteras räcken vid parkeringsplatserna, gamla motorvärmarstolpar kommer ersättas med nya och moderna som har möjlighet att kopplas upp och som är anpassade för framtiden där de t.ex. finns möjlighet att fjärrstyra sin stolpe med en mobilapp. Kabelrör dras fram till samtliga p-platser och s.k. kabelbrunnar kommer installeras på strategiska platser för att förbereda för ev. framtida expansion. Dessutom läggs stort fokus på ökad tryggheten kring parkeringsplatserna med bl.a. bättre ljus, öppenhet som leder till bättre insyn samt stängsel mot skogsområden. Läs mer om parkeringsplatserna i informationshandlingen.

Se ritning med nuvarande planerad etappindelning för kvarvarande etapper på Fabelvägen.

 

Byggprocessen

Renoveringen är uppdelad i 7st etapper, där varje etapp beräknas pågå i omkr. 4-6 veckor beroende på arbetets omfattning. Vi räknar med att omkr. 50-90st parkeringsplatser kommer att påverkas åt gången i varje etapp.

 

Etapp 4 (Uppdaterad 2017-12-03)

Etapp fyra kommer att sätta igång i den södra ändan av Fabelvägens parkeringsplats och omfattar ungefär sträckan Fabelvägen 3 - 9. Jobbet med denna etapp inleds den 2 oktober (påverkade parkeringsplatser måste evakueras under helgen 29 september - 1 oktober). Denna etapp beräknas bli klar omkr. den 29 november.

Berörda boenden kommer att få personliga brev ca. 1- 2 veckor innan byggstart med evakueringsinstruktioner samt vilken p-plats som man kan nyttja under byggprocessen.

Tyvärr har det dessvärre hunnit att bli för kallt för att asfalten skall kunna läggas med gold kvalité, därför kommer asfalteringen att senareläggas till våren 2018. Byggetappen kommer återställas och göras parkeringsbar (bortsett från asfalten) t.o.m. den 29 november. Styrelsen återkommer med personliga brev i samband med att vi återupptar arbetet med denna etapp.

 

P-platser som påverkas i denna etapp är 73st:

  • 25 - 40
  • 213 - 269

 

Etapp 5 (Uppdaterad 2017-11-16)

Den femte etappen omfattar den mittersta regionen av Fabelvägensparkeringsplats och parkeringsinfarterna på Fabelvägen 11 och 13 samt den del som i dagsläget befinner sig bakom den tidigare s.k. "bergsknallen". Viss tidsförskjutning kan dock förekomma vid ex. oförutsedda bergfynd m.m i tidigare etapper.

Byggstart är planerad att starta igång under början av 2018. Ett exakt datum är i dagsläget inte beslutat då snö och temperatur är de främsta faktorerna som bestämmer när arbetet kan återupptas. 

Berörda boenden kommer att få personliga brev ca. 1- 2 veckor innan byggstart med evakueringsinstruktioner samt vilken p-plats som man kan nyttja under byggprocessen.

 

P-platser som påverkas i denna etapp är: 88st:

  • 1 - 16
  • 55-68
  • 125 - 144
  • 145 - 159
  • 273 - 292

 

Etapp 6 (Uppdaterad 2017-11-16)

Etappen omfattar den norra ändan av Fabelvägens parkeringsplats och likt tidigare etapper, så är startdatumet för byggprocessen beroende av att tidigare etapper utförts inom angiven tidsram och därmed bör datumen ses som preliminära.

Eftersom markarbeten av detta slag är temperatur och väderberoende så kommer byggstarten inte att kunna inledas förens tidigast i kvartal 1 i 2018.

Berörda boenden kommer att få personliga brev ca. 1- 2 veckor innan byggstart med evakueringsinstruktioner samt vilken p-plats som man kan nyttja under byggprocessen.

 

P-platser som påverkas i denna etapp är: 55st:

  • 41 - 54
  • 293 - 333

 

Etapp 7 (Uppdaterad 2017-12-03)

Den sjunde etappen på Fabelvägens parkeringsplats omfattar parkeringsytan vid sopsugen och som i dagsläget används som evakueringsplatser för parkeringsprojektet. Denna del bör inte påverka någon befintlig parkeringsplats.

Eftersom asfaltering och markarbeten av detta slag är temperatur och väderberoende så har vi valt att senarelägga denna byggetapp till våren 2018.

 

Hela projektet beräknas att avslutas omkring juli-augusti 2018 och med plantering av grönområden till våren 2018.

Utskriftvänlig version