!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Allmän info

 

Välkommen till bostadsrättsföreningen Sagoängen.

 

När man bor i en bostadsrättsförening (brf) har man både rättigheter och
skyldigheter. För att ge dig en uppfattning om vad det innebär att vara medlem i vår förening har vi gjort detta informationshäfte.
Föreningen du bor i består av två stycken hus, ett låghus, Legendvägen, och ett höghus, Fabelvägen, med tillsammans 382 bostadsrättslägenheter.
Husen är byggda 1965.

 

Vad är en bostadsrättsförening?

 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen äger gemensamt husen och marken. Bostadsrättshavaren har nyttjanderätt till sin lägenhet. Föreningens kostnaderna delas solidariskt i proportion till lägenhetens storlek och utförande.

Boendet sker till självkostnadspris.
Årsavgiften (”hyran”) skall täcka föreningens låne- och driftskostnader samt
fondavsättningar (för kommande kostnader).

 

Årsstämma och styrelse

Årsstämman hålls årligen före maj månads utgång. Där presenteras det gångna verksamhetsåret. Vid detta tillfälle väljs en styrelse, som har till uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi.
Styrelsen består av sex (6) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter valda bland föreningens medlemmar, samt en ordinarie ledamot och en (1) suppleant från HSB Norra Stor-Stockholm.
På anslagstavlan i varje port finns uppgifter om styrelsens ledamöter och revisorer angivna.
Till årsstämman kan medlemmarna, senast den sista februari, lämna in motioner.

En motion är ett förslag till förbättringar eller andra åtgärder i föreningen. Vid årsstämman beslutar sedan medlemmarna om de föreslagna motionerna skall bifallas eller inte.
Du kan även när som helst under året kontakta styrelsen, eller någon av
styrelsens ledamöter, om du har förslag på åtgärder, andra synpunkter eller om du har något du undrar över. Vi är tacksamma för alla förslag och synpunkter som kan vara gynnsamma för föreningen och dess medlemmar.
Skriftliga meddelanden kan lämnas i brevlådan till styrelserummet på
Legendvägen 3, nb.

 

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

 

De av föreningen antagna stadgarna samt bostadsrättslagen (1991:614) reglerar bl.a. bostadsrättsinnehavarnas rättigheter och skyldigheter. Dessa innebär i korthet följande:
*  Lägenheten får av bostadsrättshavaren enbart användas för det ändamål den är avsedd för,
* Väsentliga förändringar i lägenheten får inte utföras utan tillstånd från styrelsen.
Inglasning av balkong är en åtgärd som kräver styrelsens tillstånd.
* Andrahandsuthyrning är inte tillåten utan tillstånd av styrelsen. Finns önskemål om andrahandsuthyrning, kontakta HSB:s kontor som tillhandahåller ansökningsblanketter och villkor för andrahandsuthyrning.
* Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbeten som föreningen svarar för.
* Bostadsrättshavaren är skyldig att iakttaga allt som fordras för att bevara
sundhet, ordning och skick inom fastigheten och att följa de särskilda föreskrifter som föreningen meddelar. Bostadsrättshavaren ansvarar för att detta iakttas även av personer som tillhör hushållet, gäster eller andra som inrymts i lägenheten samt de som utför arbete i lägenheten för hans räkning.
* Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten och tillhörande övriga utrymmen i gott skick och svarar för såväl underhålls- och reparationskostnader. Ingår mark i upplåtelsen ansvarar bostadsrättshavaren även för den.
Till det inre räknas
- väggar, golv och tak
- inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen hörandet till lägenheten
- glas i fönster och dörrar
- lägenhetens ytter- och innerdörrar
* Bostadsrättsföreningen ansvarar för reparationer av stamledningar för
- vatten och avlopp
- värme och elektricitet.
* Reparationer pga av brand- eller vattenledningsskada svarar bostad-sättshavaren för, om skadan uppkommit genom
- eget vållande
- vårdslöshet
- försummelse
av någon som tillhör hushållet, gäster eller annan som bostadsrättshavaren
inrymt i sin lägenhet, eller någon som utför arbete i lägenheten på
bostadsrättshavarens uppdrag.

 

Uppvärmning, vatten, sopor och elektricitet

 

Lägenheterna har gemensam uppvärmning via radiatorer med vattenburen värme med anslutning till E.ON Sverige AB fjärrvärmenät. Värmen i lägenheterna reglerar var och en. Uppvärmningen är en stor utgiftspost, så försök att inte ha för varmt. Sänk värmen istället för att öppna fönstret.
Vatten är också en stor gemensam utgiftspost. Försök därför att tänka på
följande:
- Diska och skölja under rinnande vatten är oekonomiskt.
- Duscha istället för att bada spar vatten. Speciellt varmvatten är dyrt.
- Felanmäl läckande kranar och WC-stolar.
- Lämna ej vattenkranar öppna om vattnet är avstängt.
Observera att felaktig inkoppling av tvätt- och diskmaskiner kan orsaka problem med varmvattenförsörjningen. Anslutningen måste vara fast och utföras av
fackman.

 

Avfallshantering


Brf Sagoängen är tillsammans med grannföreningen brf Trollberget
(Lädersättravägen och Askungevägen) anslutna till en sopsugssamfällighetsförening.
För hushållssopor finns sopnedkast. Släng soporna väl inslagna. För stora
soppåsar kan förorsaka stopp.

För bl.a. glas, papper, tidningar och plast finns särskild uppställd containrar på parkeringsplatsen vid pendeltågsstationen i Kallhäll centrum där sådant kan återvinnas.


För grovsopor finns två containers uppställda längst upp på Fabelvägens parkering, bakom sopsugen. Dessa är försedda med hänglås som kan öppnas med hushållsnyckeln. Avgiften för våra containers betalas per volym (ej vikt) så se till att packa ihop grovsoporna så mycket ni kan så att dessa inte tar onödig plats.
Observera att inga sopor får lämnas utanför containrarna.
Sopor som ej får plats i containrarna får man själv transportera till Görveln Återvinningscentral (ÅVC), där avlämningen är gratis.

För föreningen är det en stor kostnad att tillhandahålla containrar för grovsopor. För elsopor, dvs alla produkter som drivs av ett batteri eller är kopplad till elnätet, samt glödlampor, lågenergilampor och lysrör, finns en särskild container. Här kan du även lägga batterier dock inte bilbatterier och blyackumulatorer. Där får INTE läggas färgburkar, sprejflaskor eller annat miljöfarligt avfall. Sådant avfall får du själv frakta till Görvelns ÅVC.

 

 

EL,TV och Bredband


För hushållsel har varje lägenhet ett eget abonnemang. All annan el, t.ex. i portar, utebelysning och tvättstugor betalas av föreningen.
Observera att om du vill installera en köksfläkt är endast kolfilterfläkt tillåten. Denna får inte anslutas till ventilationskanalerna.


Kabel-tv, Radio, Bredband
Föreningen är ansluten till Comhems kabel-tv nät med centralantennuttag som även finns för radio. Med en modern tv ger det tillgång till ett basutbud.
Angående basutbudet, se anslag på anslagstavlan i din port.
Comhems kundtjänst, tel 020-55 00 00, har telefontid, vardagar kl 9-20,
lördag-söndag kl 10-18.
Föreningen har serviceavtal med JOCAB för föreningens kabelsystem i våra fastigheter. Vid problem med TV-mottagningen kontrollera med någon granne om de har samma problem. När du konstaterat att det inte är din TV-mottagare som är trasig, kontrollera om de andra TV-kanalerna också visar samma fel.
Misstänker du att det kan vara fel på Comhems distribution, ring deras kundtjänst (se tel
nr ovan).
Fel från Comhem kan misstänkas om alla kanaler är borta eller om endast någon kanal saknas. I andra fall eller om Comhem inte kan hjälpa dig ringer du JOCAB under kontorstid, tel 795 80 60 och efter kontorstid 0740-136406.

Du hittar även information på föreningens hemsida www.sagoangen.se
Bredband finns installerad i husen via Bredbandsbolaget. Vill du skaffa ett abonnemang kontaktar du Bredbandsbolaget direkt (tel. 0770-777 000).

 

Gemensamma lokaler

Tvättstugor finns i varannan port. Dessa är avgiftsfria. I varje tvättstuga finns det två tvättmaskiner, centrifug, torkskåp, torktumlare, kallmangel, strykbräda samt möjlighet till handtvätt.
Maskinerna är enbart avsedda för bostadsrättshavarens vanliga hushållstvätt. Mattvätt får inte förekomma i de vanliga tvättmaskinerna utan för detta ändamål finns grovtvättstugor på Legendvägen 11 och Fabelvägen 9.
Bokning av tvättider sker med låscylinder på bokningstavlan i tvättstugan.
Tvättning får ske kl 07.00-22.00 i pass om tre timmar (plus en timmes torktid in på nästa tvättpass).

I varje tvättstuga finns ordningsregler uppsatta.
Vid fel på något i tvättstugan ring felanmälan (tel. 010-442 50 00).


Förrådsutrymmen finns i källarna på Legendvägen och Fabelvägen.
På Fabelvägen finns även förråd på vinden. Till varje lägenhet skall finnas ett förrådsutrymme som ska vara märkt med lägenhetsnumret.


Cykelutrymmen finns mellan varje port på Fabelvägen och mellan Legendvägen 15 och 17, på Legendvägen 19 (på baksidan) samt på Legendvägen 27 (på baksidan).
Delar av cykelrummen har extra låsbara utrymmen. Nycklar till dessa utrymmen måste köpas separat. Önskas en sådan nyckel kan ni vända er till ordföranden.


Föreningslokal finns på Legendvägen 33 och får lånas av medlemmarna för fest och dylikt. På grund av lokalens placering får denna inte användas senare än klockan 22.00.

Bokningar görs via tidsbokningen på hemsidan (du behöver inlogg som skickades ut i senaste infobladet). Ange föreningens lägenhetsnr vid bokning (1-3 siffror långt och skall finnas dokumenterat på utsidan av din lägenhetsdörr).

Vid frågor, kontakta någon av kontaktpersonerna för föreningslokalen.


Barnvagnsrum finns i varannan trappuppgång. Nyckel till dessa utrymmen kan köpas av föreningen, kontakta ansvarig för utdelning av nycklar.


Pingisrum finns på Fabelvägen 7. I lokalen finns ett pingisbord. Föräldrar till barn som utnyttjar pingisrummet har ansvaret för att lokalen hålls i gott skick.
Nyckel till pingisrummet kan köpas av ansvarig person för nyckelutdelning.

Hobbylokal finns på Legendvägen 19 (baksidan). Hyvelbänk, förvaringsskåp mm finns. Verktyg måste man dock själv hålla med. Nyckel kan köpas av nyckelansvarig. Nycklar till ovan nämnda utrymmen kostar 300 kronor.


Grillplatser
Iordningställda grillplatser finns på baksidan av Legendvägen och ovanför parkeringsplatsen vid livsmedelsbutiken.

 

Lekplatser/Bollplaner
På Legendvägens och Fabelvägens baksidor finns iordningställda lekplatser samt bollplaner.


Parkeringsplatser
Parkeringsplatserna är avgiftsbelagda, både de med motorvärmare och de utan.
Vill du ställa dig i kö för att få en parkeringsplats, vänd dig till HSB kontoret i Jakobsberg (tel. 010-442 50 00).
På hyrd parkeringsplats får endast parkeras skattad bil i brukbart skick,
registrerad på eller brukad av bostadrättshavare, boende i BRF Sagoängen.
Parkering av annat än skattade, registrerade och brukbara fordon eller annat utnyttjande av hyrd plats kan medföra uppsägning av hyresavtalet för parkering.
Motorvärmarplatserna är utrustade med timer. Vi ber att ni tar bort sladden ur motorvärmaren då bilen inte används. Detta för att undvika olyckor om barn eller andra kommer åt den strömförande sladden.
Ett antal 72-timmars parkeringsplatser för besökanden finns på Fabelvägen och Legendvägen. Vi ber de boende respektera att dessa är avsedda för tillfälliga besökare och inte för de boende själva.
Övervakning av att parkeringsreglerna efterlevs kontrolleras av EuroPark


Fabelvägen och Legendvägen är kommunal mark och 2-timmars parkering råder på anvisade delar av vägarna (P-skiva).
I övrigt råder 6 minuters regeln på de allmänna gatorna.
Parkering på föreningens trottoarer är inte tillåten.

 

Felanmälan

 

Fel i lägenheten som inte omfattas av bostadsrättshavarens inre underhålls-skyldighet, anmäls av bostadsrättshavaren så snart fel upptäcks.
Fel i gemensamhetsutrymmen som tvättstugor, hissar, ytterdörrar m.m. bör anmälas snarast.
Felanmälan görs under kontorstid, kl. 8.00-16.00, till HSB:s kontor i Jakobsberg, tel. 010-442 50 00.
Vid akut läge efter kontorstid, ring Jourmontör, tel. 08-657 77 22. Tänk på att onödiga utryckningar kostar föreningen mycket pengar. Givetvis ska ni inte tveka att ringa då ni bedömer att felanmälan inte kan vänta tills kontorstid.


Fastighetsförvaltning
Föreningen har förvaltnings- och fastighetsskötselavtal med HSB Norra Stor-Stockholm, tel. 010-442 50 00. I korthet betyder detta att HBS-kontoret handlägger avgifter, hyror, medlemsregister, sköter betalning av skatter, räntor, fakturor samt står till tjänst med råd och information.


Vår förvaltare heter Anette Bouzaiene och kan nås via telefon 010-442 50 00.
Fastighetsskötaren har sin expedition i den gamla panncentralen på
Legendvägen 31, tel. 08-583 542 91.


Utelåst
Har du blivit utelåst får du kontakta låssmed på egen bekostnad.
Huvudnyckel till lägenheterna finns inte.


Anmälan om ohyra
Sanering av ohyra ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Får du ohyra i
lägenheten, tag kontakt med förvaltaren (tel. 010-442 50 00).


Säkerhetsföreskrifter mot brand och inbrott
Se till att alla branddörrar till trapphus, källare och vind hålls stängda. Luckorna till sopnedkasten får inte lämnas öppna. Skaffa brandvarnare!
Om det skulle börja brinna, se till att dörrar och fönster hålls stängda.
Lär känna din granne och hjälp varandra att hålla ett öga på lägenheterna när ni är bortresta!


Närpolisen i Norrort hittar du på Hästskovägen 88 i Jakobsberg, tisdag - torsdag 9-13 på telefonnummer 08-401 51 00. Övrig tid ringer du 114 114.
Telefon till Attunda brandkår 08-584 301 16.

 

Hänsyn och Tolerans

 

Självklart visar vi varandra hänsyn, respekt och tolerans så att alla, gamla såväl som unga, kan trivas. I detta sammanhang vill vi nämna följande.
* Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen såsom trappuppgångar, hissar, källare, tvättstugor o. dyl.
* Mattor o.dyl. får inte skakas genom fönster eller balkong. I området finns det piskställningar där mattor o.dyl. kan piskas.
* Hundar, katter eller andra husdjur får inte släppas lösa inom bostads-föreningens område. Detta för att inte orsaka obehag för övriga boenden.
* Fåglar får inte matas från balkong eller fönster.
* Grillning på uteplats eller balkong är inte tillåtet. Särskilda iordningställda grillplatser finns på baksidan av Legendvägen samt ovanför affären.
* Cyklar och barnvagnar får inte ställas i entréer och trapphus. Skor, leksaker, dörrmattor o.dyl. får inte förvaras i trapphusen. Detta pga av brandrisken men även för att dessa försvårar städningen av allmänna utrymmen.
* Blommor får däremot placeras där om framkomligheten inte försvåras.
* Störande verksamhet såsom borrning, spikning, hög musik o.dyl. får inte ske före 07.00 (vardagar) respektive 09.00 (helger) på morgonen och inte efter 21.00 på kvällen.


Slutord

Att bo i en bostadsrätt är att bo till Självkostnadspris, Medbestämmande och Demokrati.

Det är Du och de andra medlemmarna i bostadsrättsföreningen som
tillsammans bestämmer och tar ansvar.


Med denna informationsskrivelse hoppas vi i styrelsen att vi klarlagt en del frågor som kan uppstå och att vi presenterat vår förening, med hopp om att underlätta samarbetet och öka trivseln bland de boende i föreningen.
Har ni något ni undrar över är ni välkomna att kontakta styrelsen. Vi mottar med största tacksamhet alla förslag och idéer som kan förbättra vårt boende.

Styrelsen för brf Sagoängen.

Dokument

modinfohafte.pdf 2009-02-04

Uppdaterad 2018-08-06